Strona główna » Licencja programu

Licencja programu

§ 1. Definicje

W rozumieniu niniejszej Licencji:

 • Licencjodawcą jest Studio komputerowe KAMELIA-NET Jacek Krysiak, Włocławek, ul. Letnia 28g, NIP 888-002-25-34,
 • Licencjobiorcą jest osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która dokonała zakupu Programu shopGold wraz z Licencją na jego użytkowanie,
 • Program oznacza oprogramowanie shopGold, z wyłączeniem Bibliotek, stanowiące utwór w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.) służące do utworzenia Sklepu Internetowego i prowadzenia sprzedaży przez internet,
 • Biblioteki to kody źródłowe wykorzystywane w Programie, nie będące utworem Licencjodawcy, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity Dz. U. zb2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.),
 • Sklep internetowy to Program zamieszczony na serwerze i dostępny na stronie internetowej pod indywidualnym adresem internetowym, będącym w posiadaniu osoby prawnej, jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej lub osoby fizycznej prowadzącej sprzedaż przez Internet,
 • Aktualizacja to kolejna wersja Programu zawierająca nowe funkcje, które Licencjodawca, w zależności od wersji Aktualizacji, może udostępnić Licencjobiorcom nieodpłatnie lub po uiszczeniu opłaty,
 • Szablon to projekt graficzny dla sklepu internetowego udostępniany przez Licencjodawcę Licencjobiorcom
 • Ustawa oznacza ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.).

§ 2. Postanowienia ogólne

Licencja określa zasady świadczenia przez Licencjodawcę, usługi polegającej na udostępnianiu Licencjobiorcy na czas nieoznaczony Programu do prowadzenia sklepu internetowego oraz udzielaniu pomocy technicznej dotyczącej korzystania z tego Programu.

Korzystanie z Programu warunkowane jest zaakceptowaniem przez użytkownika warunków niniejszej licencji oraz respektowaniem z jego strony obowiązujących przepisów prawa.

§ 3. Prawa autorskie

 1. Licencjodawca oświadcza, że przysługują mu wyłączne autorskie prawa majątkowe do Programu.
 2. Licencjodawca oświadcza, że Biblioteki udostępnione i wykorzystywane w Programie używane są zgodnie z ich licencją, a Licencjodawca ma prawo do ich używania i sprzedaży licencji Programu zawierającego i wykorzystującego Biblioteki.
 3. Przysługujące Licencjodawcy autorskie prawa majątkowe do Programu, obejmują cały kod Programu oraz układ, kompozycję i dobór elementów na poszczególnych stronach Sklepu internetowego Licencjobiorcom, całość opisów Programu, strukturę katalogów i wszystkie struktury danych. Wszelkie kopiowanie jakichkolwiek rozwiązań zastosowanych w Programie i Sklepach internetowych na nim opartych, a w szczególności tworzenie kopii sklepu działającego w oparciu o Program, przy wykorzystaniu innego oprogramowania jest naruszeniem praw autorskich w rozumieniu ustawy.
 4. Kod Programu nie jest publicznie jawny. Licencjobiorca nie może udostępniać kodu Programu osobom trzecim. Licencjodawca ma prawo dochodzić odszkodowania od Licencjobiorcy z tytułu strat poniesionych na skutek udostępnienia przez Licencjobiorcę kodu Programu osobom trzecim.
 5. Jeśli Licencjobiorca zleca modyfikacje w kodzie Programu osobom trzecim, to zobowiązany jest do poinformowania ich o zakazie upubliczniania kodu Programu.

§ 4. Warunki licencji

 1. Przedmiotem niniejszej umowy jest udzielenie niewyłącznej licencji do jednej kopii. Przy użyciu jednej kopii Programu, Licencjobiorca może prowadzić w zależności od wersji Programu prowadzić następującą ilość sklepów:
  • wersja STANDARD – jeden sklep
  • wersja KOMFORT – trzy sklepy
  • wersja POD KLUCZ – trzy sklep
 2. Za dodatkową opłatą może zostać zwiększona dopuszczalna ilość sklepów prowadzonych na jednej licencji.
 3. Licencja zostaje udzielona na czas nieoznaczony.
 4. Program może zostać umieszczony na stronie internetowej tylko i wyłącznie po opłaceniu należnej kwoty za Licencję oraz po akceptacji niniejszej Licencji.
 5. Na potrzeby instalacji Programu Użytkownikowi zostaje udostępniony specjalny klucz aktywacyjny. Klucz aktywacyjny jest generowany dla domeny, którą wskazał Licencjobiorca Programu. Jeżeli Licencjobiorca będzie prowadził więcej niż jeden sklep przy użyciu zakupionej licencji Programu, dla każdej domeny na której będzie instalowany sklep zostanie wygenerowany indywidualny klucz aktywacyjny.
 6. Program może zostać zainstalowany w ramach domen internetowych Licencjobiorcy w ilości zgodnej z zakupioną wersją programu, które Licencjobiorca zobowiązany jest wskazać Licencjodawcy. Domeny te mogą zostać zmienione przez Licencjobiorcę. O zamiarze zmiany domeny, w ramach której Licencjobiorca planuje kontynuować korzystanie z Programu, Licencjobiorca zawiadamia Licencjodawcę drogą e-mailową. W takim przypadku Licencjobiorcy zostaje udostępniony nowy klucz aktywacyjny umożliwiający instalację Programu w ramach nowej domeny.
 7. Licencjobiorca może w ramach korzystania z Programu zmienić Sklep internetowy i prowadzić sprzedaż pod inną firmą i z innym asortymentem, pod warunkiem uprzedniego zaprzestania używania Programu w pierwotnie zarejestrowanym Sklepie internetowym i zgłoszenia tego faktu Licencjodawcy. Licencjobiorca zawiadamia Licencjodawcę drogą e-mailową. W takim przypadku Licencjobiorcy zostaje udostępniony nowy klucz aktywacyjny umożliwiający instalację Programu w ramach nowej domeny.
 8. Licencjobiorca może przenieść prawa wynikające z licencji na inną osobę, w takim przypadku jednak traci prawo do korzystania z Programu. Zobowiązany jest wówczas zakończyć działalność swojego Sklepu internetowego opartego na Programie oraz poinformować o tym fakcie Licencjodawcę. Licencjobiorca zawiadamia Licencjodawcę drogą e-mailową. W takim przypadku Licencjobiorcy zostaje udostępniony nowy klucz aktywacyjny umożliwiający instalację Programu w ramach nowej domeny.
 9. W przypadku przeniesienia przez Licencjobiorcę praw do Programu na inną osobę, przestaje obowiązywać okres bezpłatnej pomocy technicznej oferowanej Licencjobiorcom kupującym program bezpośrednio od Licencjodawcy.
 10. W ramach licencji Licencjodawca udostępnia Licencjobiorcom nieodpłatnie Szablony będące integralną częścią Programu. Licencjobiorca może wybrać dowolny Szablon i użyć go do utworzenia swojego sklepu internetowego.
 11. Licencjobiorca, w ramach wybranego przez siebie Szablonu może dokonywać jego wszelkich modyfikacji dostosowując jej grafikę do własnych wymagań, wyłącznie na użytek własny, w ramach posiadanej przez siebie kopii Programu.
 12. Licencjobiorca nie może czasowo przenosić praw wynikających z licencji ani użyczać Programu.
 13. Licencjobiorca, prowadzący Sklep internetowy w oparciu o Program, zobowiązany jest umieścić na każdej podstronie strony internetowej, na której znajduje się prowadzony przez niego Sklep internetowy widocznego napisu "Oprogramowanie sklepu shopGold.pl" będącego linkiem widocznym dla robotów wyszukiwarek odsyłającym bezpośrednio na stronę Licencjodawcy o adresie www.shopgold.pl
 14. W razie nie spełnienia warunku wymienionego w ust. 13 w terminie do 10 dni od uruchomienia Sklepu internetowego Licencjobiorcy licencja wygasa.
 15. Licencjodawca nie zezwala na jakiekolwiek - bezpłatne lub odpłatne udostępnianie kopii Programu osobie trzeciej, nie będącej zarejestrowanym Licencjobiorcą Programu, w celu jego używania, badania lub testowania w innym Sklepie internetowym, niż Sklep uprawnionego Licencjobiorcy.

§ 5. Aktualizacje i modyfikacje Programu

 1. Licencjobiorcy, który zakupił Program bezpośrednio od Licencjodawcy przysługuje prawo korzystania z pomocy technicznej obejmującej:
  • udostępnianie Licencjobiorcy zaktualizowanych wersji Programu,
  • wsparcie techniczne Użytkownika w kwestiach dotyczących korzystania z Programu polegające na doradztwie e-mailowym w okresie pierwszych 3 lub 6 miesięcy (w zależności od zakupionej wersji oprogramowania) od daty udostępnienia Licencjobiorcy pierwszej wersji Programu. Pomoc w zakresie wsparcia technicznego nie przysługuje Licencjobiorcy w sytuacji, gdy problemy z Programem wystąpiły w wyniku jego modyfikacji przez Użytkownika,
  • realizacja pomocy technicznej może wiązać się z koniecznością udostępnienia przez Licencjobiorcę jego hasła i loginu służących do logowania w panelu administracyjnym Sklepu internetowego lub konta ftp na serwerze i w takim przypadku Licencjobiorca zobowiązany jest do ich podania Licencjodawcy.
  • bezpłatna pomoc techniczna nie przysługuje w przypadku nabycia praw do Programu nie bezpośrednio od Licencjodawcy.
 1. Licencjobiorca przyjmuje do wiadomości, że w przypadku samodzielnego wprowadzenia przez niego zmian w Programie w zakresie jego wyglądu lub funkcjonalności, udostępniane przez Licencjodawcę zaktualizowane wersje Programu mogą nie współdziałać ze zmodyfikowanymi przez Licencjobiorcę plikami. W takiej sytuacji Licencjobiorca nie ma prawa żądać od Licencjodawcy dostosowania zaktualizowanych wersji Programu do zmodyfikowanych przez siebie plików.
 2. Licencjodawca nie ponosi odpowiedzialności za błędy w funkcjonowaniu Programu spowodowane niepoprawnym wykorzystywaniem przez Licencjobiorcę funkcjonalności Programu, od których zależy jego stabilność i jakość działania.
 3. Wykonanie indywidualnego projektu graficznego sklepu obejmuje wyłącznie prace graficzne i dotyczy wyłącznie wyglądu sklepu przy zachowaniu istniejących funkcjonalności sklepu. Wszelkie zmiany istniejących funkcjonalności lub dopisanie nowych podlega dodatkowej wycenie i nie jest ujęte w opłacie za wykonanie indywidualnego projektu graficznego.
 4. Licencjodawca nie jest zobowiązany do tworzenia Aktualizacji Programu poza aktualizacjami niezbędnymi do jego prawidłowego funkcjonowania.
 5. Po instalacji jakiejkolwiek Aktualizacji, Licencjobiorca nie może korzystać ze starszej wersji Programu, do której przysługiwały mu dotąd prawa, ani też przenosić praw do starszej wersji Programu na inne osoby.

§ 6. Odpowiedzialność

 1. Licencjodawca nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek materiały i dane o produktach i usługach zamieszczonych w Sklepie internetowym Licencjobiorcy w tym ich jakość, bezpieczeństwo, legalność, pochodzenie, stan techniczny, opis itp. Pełną odpowiedzialność tym samym za wszelkie transakcje zawierane za pośrednictwem Programu jak i wszelkie treści, jakie zostają umieszczone przez Licencjobiorcę w Programie ponosi Licencjobiorca.
 2. W przypadku wykrycia błędów w działaniu Programu lub jego zaktualizowanej wersji Licencjobiorcy przysługuje prawo żądania od Licencjodawcy ich usunięcia w odpowiednim terminie, uzależnionym od charakteru i stopnia skomplikowania błędu (naprawa gwarancyjna). Prawo to wygasa w przypadku niezgłoszenia błędu Licencjodawcy w terminie 6 miesięcy od dnia zainstalowania przez Licencjobiorcę ostatniej wersji Programu oraz w sytuacji, gdy problemy z Programem wystąpiły w wyniku jego modyfikacji przez Użytkownika.
 3. Obsługa klientów zamawiających produkty zamieszczone w Sklepie internetowym działającym na podstawie programu leży całkowicie po stronie Licencjobiorcy. Licencjobiorca zobowiązuje się rozwiązywać wszelkie postępowania reklamacyjne i spory z klientami zamawiającymi wystawione produkty we własnym zakresie.
 4. Licencjodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkodę poniesioną przez Licencjobiorcę w wyniku używania Programu, w tym w szczególności za szkody Licencjobiorcy powstałe w wyniku: nieprawidłowego korzystania z Programu, nieprawidłowej konfiguracji Programu, przekazania przez Licencjobiorcę kodów dostępowych do panelu administracyjnego Programu osobom trzecim, naruszenia postanowień niniejszej umowy, skasowania danych za pośrednictwem panelu administracyjnego Programu, innych czynników w tym losowych, a w szczególności za ewentualne utracone przez Licencjobiorcę korzyści.
 5. Brak możliwości działania programu na serwerze Licencjobiorcy nie uprawnia Licencjobiorcy do roszczenia zwrotu należności za zapłacony program.
 6. W razie działania Licencjobiorcy na szkodę Licencjodawcy, a w szczególności działania niezgodnego z postanowieniami niniejszej Licencji, Licencjobiorca zobowiązuje się tę szkodę zrekompensować w pełnej wysokości.
 7. Licencjodawca udostępnia przykładowy Regulamin sklepu internetowego dostępny z poziomu panelu administracyjnego. Przed jego zamieszczeniem w swoim sklepie internetowym Licencjobiorca zobowiązany jest do zapoznania się z nim oraz akceptacji i uzupełnienia lub też zmiany jego treści gdyż Licencjodawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkodę poniesioną w wyniku używania ww. Regulaminu, a w szczególności za ewentualne utracone w związku z tym korzyści.

§ 7. Postanowienia końcowe

 1. Zakup Programu wymaga rejestracji, w trakcie której Licencjobiorca jest zobowiązany podać swój adres e-mail, nazwę domeny pod jaką ma funkcjonować jego sklep internetowy oraz inne dane w tym dane niezbędne do wystawienia faktury (imię i nazwisko, nazwa i adres firmy, numer NIP).
 2. Licencjodawca ma prawo do wprowadzania zmian w niniejszej Licencji. Nowa wersja Licencji obowiązywać będzie wyłącznie Licencjobiorców dokonujących zakupu Programu po publikacji nowej wersji Licencji.
 3. Wszelkie inne zmiany niniejszej Licencji mogą nastąpić wyłącznie w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
 4. W sprawach nieuregulowanych w Licencji mają zastosowanie przepisy Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. Prawo autorskie i prawa pokrewne (Dz.U. 1994 Nr 24 poz. 83 z późn. zm.) oraz przepisy Kodeksu Cywilnego.
 5. W przypadku zaistnienia sporu na tle wykonywania postanowień niniejszej Licencji, sądem właściwym będzie sąd właściwy rzeczowo i miejscowo.
 6. Umowa nie wymaga podpisów stron wiążących. Umowa licencyjna jest nieodłączną częścią Programu. Zamówienie i użytkowanie Programu jest jednoznaczne z akceptacją treści niniejszej Licencji w całości.

Przejdź do strony głównej
Pozycjonowanie sklepu internetowego